Contabil – sef

ANUNT ANGAJARE: 1 post – Contabil şef – perioadă nedeterminată, in cadrul Asociației Naționale a Surzilor din România

 Conditii obligatorii de participarea la concurs pentru ocuparea postului:

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

-licenţiat al unei facultăţi de ştiinţe economice

-vechime peste 3 ani in studii de specialitate

-cunostinte operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer

-bune abilitati de comunicare, prezentare, planificare, organizare

-onestitate, seriozitate, adaptabilitate, perseverenta si capacitate mare de munca

Pentru participarea la concurs candidatul va prezenta un dosar continand urmatoarele documente:

 1. curriculum vitae
 2. cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui ANSR;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
 5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 6. cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de medicina muncii;

Dosarul se va depune la sediul Asociației Naționale a Surzilor din România pana in data de 14 octombrie 2016 până la ora 12:00.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0213113061 intre orele 09:00 – 15:00.

Concursul constând în probă scrisă si interviu se organizează la sediul Asociaţiei, la o dată ce va fi comunicată în timp util.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

– etapa I – selecţia dosarelor de înscriere;

– etapa a II-a – proba scrisă;

– etapa a III-a – proba interviului.

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

 1.  Constituţia României.
 2. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea contabilității 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu toate completările și modificările la zi.
 6. Anexa la O.M.F. nr. 1829/2003 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 522 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. OUG  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>