• Română
 • English
 • Activități

  Prin activitatea pe care o desfășoară, Asociația Națională a Surzilor din România promovează dezvoltarea pe deplin a potențialului uman a persoanelor surde, a simțului demnității și a propriei valori, consolidarea respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului și pentru diversitatea umană, dezvoltarea personalității, talentelor și creativității proprii persoanelor surde, precum și a abilităților lor mentale și fizice, la potențial maxim, cu scopul de a da posibilitatea persoanelor surde să participe efectiv la o societate liberă.

  În acest sens, Asociația Națională a Surzilor din România recunoaște demnitatea intrinsecă, valoarea și drepturile egale și inalienabile ale persoanelor surde, universalitatea, indivizibilitatea, independența și inter-relaționarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și necesitatea ca persoanelor surde să li se garanteze dreptul de a beneficia de acestea, fără discriminare, alături de celelalte drepturi economice, sociale, culturale, civile sau politice.

  Conștientă de faptul că dizabilitatea este un concept în evoluție, care rezultă din interacțiunea dintre persoanele cu deficiențe și barierele de atitudine și de mediu care împiedică participarea lor deplină și efectivă în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți, Asociația Națională a Surzilor din România contribuie la promovarea, formularea, evaluarea politicilor, planurilor, programelor și acțiunilor la nivel național, regional și internațional, în vederea continuării egalizării șanselor pentru persoanele surde, prin facilitarea învățării limbajului mimico-gestual și promovarea identității lingvistice a persoanelor surde în cadrul societății, cât și în cadrul comunității lor specifice, centrată în jurul limbajului mimico-gestual.

  Pentru îndeplinirea acestor obiective, Asociația Națională a Surzilor din România își desfășoară activitatea în cadrul următoarelor domenii majore de intervenție în vederea sprijinirii persoanelor surde:

  • Oferirea de servicii sociale cu caracter primar, care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială: activități de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale și de grup; activități de informare despre drepturi și obligații; măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială; măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză; măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor surde; activități și servicii de consiliere; măsuri și activități de organizare și dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării și solidarității sociale;
  • Oferirea de servicii sociale specializate, care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială: activități de recuperare și reabilitare, suport și asistență, educație informală, cursuri de inițiere desfășurate în cadrul Filialelor, in-house sau în parteneriat cu alte instituții, activități de sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională, desfășurate în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, activități de mediere socială, intervenții pe lângă instituții publice sau private, în vederea rezolvării unor probleme imediate ale persoanelor surde, activități de informare și consiliere în cadru instituționalizat;
  • Oferirea de servicii de interpretariat în limbajul mimico-gestual, în cadrul instituțiilor de utilitate publică sau private, prin intermediul interpreților de limbaj mimico-gestual românesc autorizați;
  • Oferirea de servicii de sprijinire: întocmirea de dosare cu documentația necesară evaluării în vederea încadrării în tip și grad de handicap, pentru revizuirea certificatelor de încadrare în gradul de handicap sau în vederea pensionării; consiliere în vederea angajării și asistență la locul de munca în caz de nevoie;
  • Oferirea de servicii de informare în limbajul mimico-gestual, destinate persoanelor surde, în cadrul sedințelor care au loc la sediul Filialelor;
  • Formarea de interpreți de limbaj mimico-gestual românesc și sprijinirea acestora în vederea obținerii autorizației de interpret, conform Ordinului 306/299/4253 din 20 aprilie 2010 pentru modificarea și completarea Ordinului MMFES, ANPH și MECT numărul 671/1640/61 din 1 august 2007, privind aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate;
  • Luarea de inițiative și aprobarea unor propuneri cu scopul de a îmbunătăți statutul social al persoanelor surde și distribuirea de materiale informative în acest sens;
  • Promovarea activităților cultural-educative ale surzilor și promovarea accesului acestora la serviciile publice ale comunității;
  • Organizarea de cursuri, seminarii și activități de formare în diferite domenii de interes pentru surzi și auzitori;
  • Asigurarea de servicii pentru persoane cu nevoi speciale (copii, tineri, bătrâni și adulți) care nu cunosc limbajul mimico-gestual;
  • Promovarea integrării sociale a surzilor și informarea concretă și corectă a societății civile asupra nevoilor specifice persoanelor cu handicap auditiv;
  • Cooperarea pe plan național și internațional cu organizații ale surzilor, hipoacuzicilor și alte grupuri de persoane cu handicap, precum și cu autoritățile naționale și internaționale.

  În completarea acestor activități, Asociația Națională a Surzilor din România militează permanent pentru promovarea accesibilității la mediul fizic, social, economic și cultural, la sănătate, educație, informare și comunicare, pentru a da posibilitatea persoanelor surde de a se bucura pe deplin de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Astfel, Asociația Națională a Surzilor din România își propune să contribuie în mod semnificativ la redresarea dezavantajului social profund al persoanelor surde în domeniul civil, politic, economic, social și cultural, sprijină adoptarea de măsuri legislative adecvate și ia măsurile necesare pentru modificarea sau abrogarea legilor, reglementărilor, cutumelor și a practicilor existente care constituie discriminare împotriva persoanelor surde.

  Un rol important în cadrul strategiei Asociației Naționale a Surzilor din România de reprezentare a persoanelor surde și a comunității lor specifice îl are promovarea recunoașterii capacităților și contribuțiilor persoanelor surde la viața societății civile, prin inițierea și dezvoltarea de campanii publice eficiente de conștientizare, pentru încurajarea receptivității față de drepturile persoanelor surde, pentru încurajarea percepțiilor pozitive și conștientizarea societății într-un grad mai mare cu privire la persoanele surde, prin promovarea recunoașterii calificărilor, meritelor și abilităților persoanelor surde și a contribuției acestora la locul de munca și pe piața muncii, cultivarea la toate nivelurile sistemului de educație a unei atitudini de respect față de drepturile persoanelor surde și încurajarea mass-mediei să prezinte persoanele surde într-un mod conform cu realitatea, prin promovarea programelor de informare care să crească gradul de conștientizare a problematicii persoanelor cu deficiență de auz și a drepturilor acestora.