• Română
 • English
 • Protezare

  Lista documentelor necesare pentru obţinerea deciziei/deciziilor de compensare de Casa de Asigurări de Sănătate:

  Pentru pensionari, sunt necesare următoarele documente:

  1. Audiograma tonală şi vocală în original;
  2. Recomandare medicală eliberată de medicul O.R.L.;
  3. Talon de pensie original (ultimul);
  4. Buletin sau carte de identitate – original sau copie;

  5. Cerificat de handicap;

  6. Adeverinta de asigurat(se elibereaza de fiecare casa de asigurari).

  Pentru salariaţi, sunt necesare următoarele documente:

  – Documentele aferente punctelor 1,2,4,5 de mai sus, la care se adaugă adeverinţă de salariat cu specificaţia contului bancar în care firma angajatoare efectuează plata CASS de 6,5%

  Pentru minori, sunt necesare următoarele documente:

  – Documentele aferente punctelor 1,2,4,5 de mai sus, la care se adaugă

  – Copie după certificatul de naştere sau B.I. şi C.I. al unui părinte  – copie;

  – Adeverinţă de elev;
  – Adeverinţă de salariat (de la unul din părinţi) cu specificaţia contului bancar în care firma angajatoare efectuează plata CASS de 6,5%

  Actele de mai sus trebuie depuse la sediul Casei Judeţene de Asigurări din judeţul de domiciliu.

  Verificarea periodica a nivelului hipoacuziei este un prim pas in solutionarea acestei deficiente, iar casele de asigurari ofera suport in eliberarea unei decizii o data la 5 ani, iar pentru minori ori de cate ori este nevoie.

  De asemenea, persoanele cu handicap sunt puse pe lista de priorităţi şi, în maxim 30 zile, pot obţine decizia.

  Menţionăm faptul că la Audionova puteţi găsi aparate pentru hipoacuzie severă- profundă ( ce acoperă pierderi de 120 db). Avem încredere în calitatea produselor oferite de Audionova, partenerul nostru în identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu deficienţe de auz.

  De asemenea, puteti accesa produsele Audionova intr-unul dintre centrele specializate, unde veti fi intampinati cu profesionalism, suport si consiliere pentru  prevenirea si solutionarea deficientelor de auz! Atentia acordata fiecarui pacient este deviza partenerului nostru.

  Sansa unui auz mai bun este o sansa pentru o viata mai buna lipsita de griji!

  Dispozitive medicale acordate  persoanelor   cu dizabilităţi auditive

  Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu de catre furnizorii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti sau Casele judeţene de Asigurări sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

  • Persoanele asigurate în sistemul public de asigurări beneficiaza de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, pentru o perioada determinata ori nedeterminata, in baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.
  • Prescriptia medicala trebuie sa contina denumirea si tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale.
  • Prescriptia medicala va contine in mod obligatoriu numele casei de asigurari de sanatate cu care medicul care elibereaza prescriptia medicala se afla in relatie contractuala si numarul contractului.
  • Prescriptia medicala pentru protezarea auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala, eliberate de un furnizor autorizat si evaluat care se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta. Audiogramele contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul acestuia, data si locul efectuarii, dovada calibrarii / etalonarii anuale a audiometrelor utilizate.
  • In prescriptia medicala se va mentiona obligatoriu ca deficienta organica sau functionala nu este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de munca ori sportiv.

  Cum se poate beneficia de acordarea protezării auditive?

  • Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul sau unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), sau o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului, insotita de:
   • documentul justificativ care atesta calitatea de asigurat,
   • actul de identitate (in copie), codul numeric personal – CNP,
   • prescriptia medicala pentru dispozitivul medical
   • declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
  • Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza prescriptia medicala pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, si certificatul de nastere (in copie), cu codul numeric personal – CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.
  • Prescriptiile medicale sunt  valabile  30 de zile de la data emiterii. Daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen, isi pierd valabilitatea.
  • Casa de asigurari de sanatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, este obligata sa ia o hotarare privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
  • In cazul acceptarii, cererile sunt supuse aprobarii si, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/inchirierea dispozitivului medical in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Decizia se ridica de la casa de asigurari de sanatate de catre beneficiar, apartinator sau imputernicit legal in acest sens sau se expediaza prin posta in maximum 2 zile de la emitere in cazul in care asiguratul solicita prin cerere.
  • Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis de casa de asigurari de sanatate prin posta, si un exemplar ramane la casa de asigurari de sanatate.
  • Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de catre casa de asigurari de sanatate,
  • Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, in cazul dispozitivelor la comanda (inclusiv pentru protezele auditive), sau, in cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comanda, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens de catre asigurat sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza, in perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente: decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si prescriptia medicala.
  • Termenul de inlocuire incepe sa curga din momentul in care asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical.
  • Decontarea, in cazul protezelor auditive, se face dupa depunerea de catre asigurat, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, a unui document de validare intocmit de catre un medic de specialitate otorinolaringologie, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonala si vocala in camp liber etc.), efectuate inainte si dupa protezare. In cazul in care asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva.
  • In cadrul termenului de garantie asiguratii pot sesiza furnizorul in legatura cu eventualele deficiente ale dispozitivului medical care conduc la lipsa de conformitate a acestuia, daca aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului. In acest caz repararea sau inlocuirea dispozitivului medical cu altul corespunzator va fi asigurata si suportata de catre furnizor.
  • Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fond in conditiile prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mari decat pretul de referinta al acestui dispozitiv medical, casa de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea dispozitivului medical la pretul cel mai mic de vanzare cu amanuntul. In situatia in care pentru un dispozitiv medical, preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mici sau mai mari decat pretul de referinta, casele de asigurari de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decat pretul de referinta respectiv pretul de referinta, daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta.

         Pentru depunerea cererilor si ridicarea aprobarilor pentru solicitarile de dispozitive medicale, asiguratii se vor adresa CASELOR DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE