• Română
 • English
 • Protezare

  Lista documentelor necesare pentru obţinerea deciziei/deciziilor de compensare de Casa de Asigurări de Sănătate:

  Pentru pensionari, sunt necesare următoarele documente:

  1. Audiograma tonală şi vocală în original;
  2. Recomandare medicală eliberată de medicul O.R.L.;
  3. Talon de pensie original (ultimul);
  4. Buletin sau carte de identitate – original sau copie;

  5. Cerificat de handicap;

  6. Adeverință de asigurat (se eliberează de fiecare Casa de Asigurări).

  Pentru salariaţi, sunt necesare următoarele documente:

  – Documentele aferente punctelor 1,2,4,5 de mai sus, la care se adaugă adeverinţă de salariat cu specificaţia contului bancar în care firma angajatoare efectuează plata CASS de 6,5%

  Pentru minori, sunt necesare următoarele documente:
  – Documentele aferente punctelor 1,2,4,5 de mai sus, la care se adaugă
  – Copie după certificatul de naştere sau B.I. şi C.I. al unui părinte  – copie
  – Adeverinţă de elev;
  – Adeverinţă de salariat (de la unul din părinţi) cu specificaţia contului bancar în care firma angajatoare efectuează plata CASS de 6,5%

  Actele de mai sus trebuie depuse la sediul Casei Judeţene de Asigurări din judeţul de domiciliu.

  Verificarea periodică a nivelului hipoacuziei este un prim pas în soluționarea acestei deficiențe, iar casele de asigurări oferă suport în eliberarea unei decizii o data la 5 ani, iar pentru minori ori de câte ori este nevoie.

  De asemenea, persoanele cu handicap sunt puse pe lista de priorităţi şi, în maxim 30 zile, pot obţine decizia.

  Menţionăm faptul că la Audionova puteţi găsi aparate pentru hipoacuzie severă- profundă ( ce acoperă pierderi de 120 db). Avem încredere în calitatea produselor oferite de Audionova, partenerul nostru în identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu deficienţe de auz.

  De asemenea, puteți accesa produsele Audionova într-unul dintre centrele specializate, unde veți fi întâmpinați cu profesionalism, suport și consiliere pentru  prevenirea și soluționarea deficiențelor de auz! Atenția acordată fiecărui pacient este deviza partenerului nostru.

  Șansa unui auz mai bun este o șansă pentru o viață mai bună lipsită de griji!

  Dispozitive medicale acordate  persoanelor cu dizabilităţi auditive

  Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu de către furnizorii aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București sau Casele Judeţene de Asigurări sunt prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, Hotărârea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

  • Persoanele asigurate în sistemul public de asigurări beneficiază de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza prescripției medicale eliberate de medicul de specialitate aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate.
  • Prescripția medicală trebuie să conțină denumirea și tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale.
  • Prescripția medicală va conține în mod obligatoriu numele Casei de Asigurări de Sănătate cu care medicul care eliberează prescripția medicală se află în relație contractuală și numărul contractului.
  • Prescripția medicală pentru protezarea auditiva trebuie să fie însoțită de audiograma tonală liminară și audiograma vocală, eliberate de un furnizor autorizat și evaluat care se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta. Audiogramele conțin numele și prenumele asiguratului, CNP-ul acestuia, data și locul efectuării, dovada calibrării / etalonării anuale a audiometrelor utilizate.
  • În prescripția medicală se va menționa obligatoriu ca deficiență organică sau funcțională nu este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de muncă ori sportiv.

  Cum se poate beneficia de acordarea protezării auditive?

  • Pentru obținerea dispozitivului medical, asiguratul sau unul din membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), sau o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la Casa de Asigurări de Sănătate în evidențele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului, însoțită de:
   • documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat,
   • actul de identitate (în copie), codul numeric personal – CNP,
   • prescripția medicală pentru dispozitivul medical,
   • declarația pe propria răspundere din care să rezulte că deficiența organică sau funcțională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.
  • Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se atașează prescripția medicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, și certificatul de naștere (în copie), cu codul numeric personal – CNP. Copiile se vizează de Casa de Asigurari de Sănătate pe baza originalelor.
  • Prescripțiile medicale sunt  valabile  30 de zile de la data emiterii. Dacă nu sunt depuse la Casa de Asigurări de Sănătate în termen, își pierd valabilitatea.
  • Casa de Asigurări de Sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de către Casa de Asigurări de Sănătate se face în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal.
  • În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării și, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinație. Decizia se ridică de la Casa de Asigurări de Sănătate de către beneficiar, aparținător sau împuternicit legal în acest sens sau se expediază prin poștă în maximum 2 zile de la emitere în cazul în care asiguratul solicită prin cerere.
  • Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical și se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis de Casa de Asigurări de Sănătate prin poșta, și un exemplar rămâne la Casa de Asigurări de Sănătate.
  • Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de către Casa de Asigurări de Sănătate,
  • Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, în cazul dispozitivelor la comandă (inclusiv pentru protezele auditive), sau, în cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comandă, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiica), o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluați, cu care Casa de Asigurări de Sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de Casa de Asigurări de Sănătate și prescripția medicală.
  • Termenul de înlocuire începe să curgă din momentul în care asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical.
  • Decontarea, în cazul protezelor auditive, se face după depunerea de către asigurat, unul din membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), o persoană împuternicită de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, a unui document de validare întocmit de către un medic de specialitate otorinolaringologie, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonală și vocală în câmp liber etc.), efectuate înainte și după protezare. În cazul în care asiguratul, unul din membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), o persoană împuternicită de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezintă la Casa de Asigurări de Sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, Casa de Asigurări de Sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.
  • În cadrul termenului de garanție asigurații pot sesiza furnizorul în legătura cu eventualele deficiențe ale dispozitivului medical care conduc la lipsa de conformitate a acestuia, dacă aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului. În acest caz repararea sau înlocuirea dispozitivului medical cu altul corespunzător va fi asigurată și suportată de către furnizor.
  • Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fond în condițiile prevederilor legale în vigoare, în situația în care pentru un dispozitiv medical prețurile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu aceeași Casa de Asigurări de Sănătate sunt mai mari decât prețul de referință al acestui dispozitiv medical, Casa de Asigurări de Sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la prețul cel mai mic de vânzare cu amănuntul. În situația în care pentru un dispozitiv medical, prețurile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu aceeași Casa de Asigurări de Sănătate sunt mai mici sau mai mari decât prețul de referință, Casele de Asigurări de Sănătate decontează integral prețul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic decât prețul de referință respectiv prețul de referință, dacă prețul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât prețul de referință.

        Pentru depunerea cererilor și ridicarea aprobărilor pentru solicitările de dispozitive medicale, asigurații se vor adresa CASELOR DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE.