• Română
 • English
 • CDN

  Conform Statutului Asociației Naționale a Surzilor din România

  Art. 24 CONSILIUL DIRECTOR NAȚIONAL

  Organizarea și funcționarea Consiliului Director Național (CDN)

  (1)  Consiliul Director Național asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării   Generale.

  (2)   Din componența Consiliului Director National fac parte în mod obligatoriu:

  1. Președintele A.N.S.R.;
  2. Vicepreședintele A.N.S.R.;
  3. Câte un reprezentant propus de fiecare filială dintre delegații prezenți și validați de Adunarea Generală a A.N.S.R.

  (3)  În Consiliul Director Național pot fi cooptați un număr de specialiști care vor elabora documentele ce urmează a fi supuse aprobării.

  (4) Consiliul Director National se întrunește în ședinte semestriale sau în ședințe extraordinare atunci când interesele asociației o cer.

  (5) Şedinţele Consiliului Director Național sunt statutare dacă la acestea sunt prezenţi 50+1 dintre membri, iar hotărârile sunt adoptate, numai cu votul majorităţii celor prezenţi.

  (6) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Director National  îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

  ART. 25 ATRIBUȚIILE CONSILIUL DIRECTOR NAȚIONAL

           Consiliul Director Național are următoarele atribuții:

  1. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, pe perioada următoare;
  2. Pune în executare hotărârile Adunării Generale în intervalele dintre reuniunile acesteia;
  3. Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației, în aplicarea și cu limitele competențelor stabilite de lege, de actul constitutiv și de statut, precum și de hotărârile Adunării Generale;
  4. Elaborează și aprobă organigrama și politica de personal a asociației, precum și fișele posturilor prevăzute în organigramă în conformitate cu legislația în vigoare;
  5. Elaborează și aprobă, în detaliu, modalitatea de exprimare a votului, nivelul cheltuielilor și sursele de finanțare pentru fiecare Adunare Generala, și pentru activitățile specifice;
  6. Elaborează și aprobă regulamentul intern de funcționare;
  7. Hotărăște sancționarea membrilor Consiliului Director Național și ai Consiliilor Directoare al filialelor;
  8. Elaborează regulamentele activităților specifice asociației;
  9. Rezolvă cererile, sesizările, contestațiile și reclamațiile primite de la membrii asociației;
  10. Aprobă și asigură editarea și distribuirea tipăriturilor asociației;
  11. Convoacă Adunarea Generală a Asociației;
  12. Stabilește nivelul taxei de înscriere și al cotizației anuale pentru membri.
  13. Aprobă reprezentarea pe plan extern al asociației;
  14. Inițiază și asigură perfecționarea personalului asociației;
  15. Înființează Biroul Executiv, format din membrii cu deficiență de auz, și care are ca atribuție punerea în executare a hotărârilor C.D.N., pe domenii de activitate.
  16. Elaborează politicile naționale de protecție socială și promovează drepturilor persoanelor surde.
  17. Consiliul Director înființează birouri, departamente, comisii necesare pentru buna funcționare a Asociației în conformitate cu scopurile stabilite prin Statut.
  18. Înființează comisia de evaluare a compețentelor în L.M.G.
  19. Înființează Comisia de Etică și Disciplină ce are următoarele atribuții:
  20. Analizează și mediază conflictele din filiale ce au ca obiect contestații la Deciziile C.D.F. de sancționare disciplinară a membrilor;
  21. Analizează și mediază conflictele din cadrul A.N.S.R.;
  22. Formulează propuneri de soluționare a conflictelor;
  23. Componența comisiei și procedura de funcționare sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a A.N.S.R.