• Română
 • English
 • CDN

  Conform Statutului Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania

  Art. 24 CONSILIUL DIRECTOR NATIONAL

  Organizarea si functionarea consiliului director national (CDN)

  (1)  Consiliul Director National asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării   Generale.

  (2)   Din componenta Consiliului Director National fac parte in mod obligatoriu:

  1. Presedintele A.N.S.R.;
  2. Vicepresedintele A.N.S.R.;
  3. Cate un reprezentant propus de fiecare filiala dintre delegatii prezenti si validati de Adunarea Generala a A.N.S.R.

  (3)  In Consiliul Director National pot fi cooptati un numar de specialisti care vor elabora documentele ce urmeaza a fi supuse aprobarii.

  (4) Consiliul Director National se intruneste in sedinte semestriale sau in sedinte extraordinare atunci cand interesele asociatiei o cer.

  (5) Şedinţele Consiliului Director National sunt statutare dacă la acestea sunt prezenţi 50+1 dintre membri, iar hotărârile sunt adoptate, numai cu votul majorităţii celor prezenţi.

  (6) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Director National  îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

  ART. 25 ATRIBUTIILE CONSILIUL DIRECTOR NATIONAL

            Consiliul Director National are urmatoarele atributii:

  1. Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe perioada următoare;
  2. Pune in executare hotararile Adunarii Generale in intervalele dintre reuniunile acesteia;
  3. Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei, in aplicarea si cu limitele competentelor stabilite de lege, de actul constitutiv si de statut, precum si de hotararile Adunarii Generale;
  4. Elaboreaza si aproba organigrama si politica de personal a asociatiei, precum si fisele posturilor prevazute in organigrama in conformitate cu legislatia in vigoare;
  5. Elaborează si aproba, in detaliu, modalitatea de exprimare a votului, nivelul cheltuielilor si sursele de finantare pentru fiecare Adunare Generala, si pentru activitatile specifice;
  6. Elaboreaza si aproba regulamentul intern de functionare;
  7. Hotareste sanctionarea membrilor Consiliului Director National si ai Consiliilor Directoare al filialelor;
  8. Elaboreaza regulamentele activitatilor specifice asociatiei;
  9. Rezolva cererile, sesizarile, contestatiile si reclamatiile primite de la membrii asociatiei;
  10. Aproba si asigura editarea si distribuirea tipariturilor asociatiei;
  11. Convoaca Adunarea Generala a Asociatiei;
  12. Stabileste nivelul taxei de inscriere si al cotiztiei anuale pentru membri.
  13. Aproba reprezentarea pe plan extern al asociatiei;
  14. Initiaza si asigura perfectionarea personalului asociaţiei;
  15. Infiinteaza Biroul Executiv, format din membrii cu deficienta de auz, si care are ca atributie punerea in executare a hotararilor C.D.N., pe domenii de activitate.
  16. Elaboreaza politicile nationale de protectie sociala si promovarea drepturilor persoanelor surde.
  17. Consiliul Director infiinteaza birouri, departamente, comisii necesare pentru buna functionare a Asociatiei in conformitate cu scopurile stabilite prin Statut.
  18. Infiinteaza comisia de evaluare a competentelor in L.M.G.
  19. Infiinteaza Comisia de Etica si Disciplina ce are urmatoarele atributii:
  20. Analizeaza si mediaza conflictele din filiale ce au ca obiect contestatii la Deciziile C.DF. de sanctionare disciplinara a membrilor;
  21. Analizeaza si mediaza conflictele din cadrul A.N.S.R.;
  22. Formuleaza propuneri de solutionare a conflictelor;
  23. Componenta comisiei si procedura de functionare sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare a A.N.S.R.