• Română
 • English
 • Statut

  ART.1 DENUMIREA

  Conferința Națională desfășurată în anul 1995 la Sinaia, prin delegații prezenți au hotărât în unanimitate denumirea de: ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA.

  Denumirea prescurtată este A.N.S.R.

  ART.2 DEFINIȚIA

  (1) ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA este o organizație nonguvernamentală, independentă, non-profit, necondiționată politic și religios, cu personalitate juridică, de utilitate publică, care apără și promovează drepturile și interesele sociale, profesionale, culturale și educative a persoanelor cu deficiență de auz (surzi, surdo-muți, hipoacuzici) pentru incluziunea socială și egalizarea șanselor. Primește sprijin în susținerea activităților specifice din partea autorităților centrale și locale, precum și de la persoane fizice și juridice.

  (2) Asociația Națională a Surzilor din România se constituie pe baza liberei adeziuni a persoanelor cu deficiență de auz ce doresc a contribui activ la realizarea scopurilor și obiectivelor sale.

  (3) Asociația Națională a Surzilor din România funcționează în baza  Ordonanței nr. 26/30 ian. 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000, modificată și completată prin Legea nr. 246/18.07.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 656/25.07.2005 și are personalitate juridică, potrivit Sentinței Civile nr. 61/PJ/2002 a Judecătoriei Sector 2 București.

  (4) Asociația Națională a Surzilor din România este continuatoarea “Societății  Amicale a Surdo – Muților din România“, conform Statutului autentificat la Tribunalul Ilfov, secția de notariat, sub nr. 328/05.01.1920 și a “Asociației Surdo-muților din Republica Populară Română“ recunoscută prin  HCM nr. 1153/ 20.07.1952 și a Sentinței Civile nr. 1909/15.08.1953 a Tribunalului Popular al Raionului T. Vladimirescu, București.

  ART. 3 LIMBA

  La nivel național, limba română și limbajul mimico – gestual recunoscut în România prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se utilizează în activitatea curentă. În relațiile cu asociațiile similare internaționale se va utiliza limbajul mimico – gestual international și limba engleză.

  ART. 4 SIMBOLURILE ASOCIAȚIEI

  Drapelul A.N.S.R.  este format din culorile bleu-galben, culoarea bleu fiind lângă lance.

  ART. 5 SEDIUL ASOCIAȚIEI

  1. Sediul Asociației Națională a Surzilor din România este în Strada Italiană nr. 3, sector 2, București, având aria operațională pe întreg teritoriul  României.
  2. Sediul asociației poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului Director Național.
  3. Asociația poate înființa filiale în țară, în condițiile legii.

  ART. 6 DURATA DE FUNCȚIONARE

  Durata de funcționare a Asociației este nelimitată.

  ART. 7  CONSTITUIREA ȘI ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI

  (1) Asociația Națională a Surzilor din România este o organizație ce reprezintă interesele persoanelor cu deficiență de auz la nivelul întregii țări, fiind recunoscută ca organizație națională reprezentativă a surzilor din România de către:

  a)  Autoritățile locale și centrale;

  b)  Consiliul Național al Dizabilității din România (C.N.D.R.);

  c)  Uniunea Europeană a Surzilor (E.U.D.);

  d)  Federația Mondială a Surzilor (W.F.D.);

  (2) Asociația Națională a Surzilor din România își desfășoară întreaga activitate atât la nivel central, cât și la nivel județean, prin filialele sale în conformitate cu prevederile Statutului asociației și a regulamentului de organizare și funcționare.

  (3) Filialele fac parte componentă din structura organizatorică a A.N.S.R.,  au personalitate juridică și dobândesc dreptul și capacitatea efectivă de a gestiona interesele acesteia  în numele său în limitele legii, precum și a competențelor prevăzute de Statut și de hotărârile și regulamentele asociației.

  (4) Filialele teritoriale au dreptul de a-și alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociației, a Statutelor proprii și Regulamentului de organizare și funcționare.

  (5) Fiecare membru al Asociației Națională a Surzilor din România este liber să participe la realizarea obiectivelor și activităților asociației.

  (6) Membrii Asociației Națională a Surzilor din România aleg organele de conducere centrale prin reprezentanți, numiți în continuare “delegați”.

  CAPITOLUL II

  SCOPURILE  ȘI OBIECTIVUL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA

  ART.8 SCOPURILE A.N.S.R.

  Scopurile Asociației, se realizează în folosul membrilor săi și constau în promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu deficiență de auz, precum și în acordarea de servicii sociale.

   1. SCOP UMANITAR. Asociația Națională a Surzilor din România, ce funcționează ca asociație națională a filialelor și sucursalelor de surzi din România, având ca principal scop crearea unui cadru organizat în care persoanele cu deficiență de auz, adulți și minori ca și familiile acestora, să-și poată exprima dezideratele, să fie sprijiniți în realizarea drepturilor cetățenești în vederea egalizării șanselor.

  2. SCOP SOCIAL. Asociația Națională a Surzilor din România este organizația în care se sintetizează problemele sociale cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de auz în dorința de a trăi decent și a se integra în societate.

  3. SCOP EDUCATIV. Asociația Națională a Surzilor din România organizează, sprijină și colaborează cu unitățile școlare, centrele de pregătire profesională, cultural/educative și sportive, asigurând cadrul organizatoric al activităților planificate în acest scop.

  4. SCOP ECONOMIC. Asociația Națională a Surzilor din România își propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale și umanitare.

  5. SCOP DE REGLEMENTARE. Asociația Națională a Surzilor din România sintetizează toate normele legale interne și internaționale care se identifică  cu problemele membrilor săi și elaborează proiecte, acte normative pe care le promovează.

  6. SCOP DE REPREZENTARE. Asociația Națională a Surzilor din România este singura organizație care îi reprezintă pe membri săi în raport cu autoritățile, cu celelalte organizații nonguvernamentale, cu agenții economici, cu unitățile culturale, sportive, de învățământ și, în general, cu terți, atât în țară, cât și în străinătate.

  ART.9  OBIECTIVUL ȘI ACTIVITĂȚILE A.N.S.R.

  • Recunoscând pierderea lor auditivă ca o deficiență ireversibilă, surzii au creat un limbaj mimico – gestual și o cultură proprie în cadrul organizațiilor de surzi în scopul incluziunii lor sociale.
  • Obiectivul asociației constă în susținerea și integrarea persoanelor cu deficiență de auz în societate.
  • În această perspectiva și în concordanță cu prevederile Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, Asociația, prin structurile special create, desfășoară următoarele activități:

  1)   Asigurarea asistenței metodologice și coordonarea activităților filialelor, cluburilor, membri ai asociației, de pe întreg teritoriu țării;

  2)   Colaborează la depistarea și investigarea copiilor și adulților cu deficiență de auz pentru crearea bazei de date, necesara implementării planului de intervenție și recuperare a persoanei surde;

  3)   Sprijinirea membrilor surzi la întocmirea și depunerea dosarelor pentru obținerea drepturilor ce li se cuvin, conform legislației în vigoare;

  4)   Acordarea de asistență și consiliere în limbaj mimico – gestual membrilor săi.

  5)   Asistență și sprijin minorilor surzi, pentru înscrierea la școlile speciale și de formare profesională la diferite nivele, în vederea adaptării lor la sistemul educațional;

  6)   Asigurarea de servicii specifice de interpretare în limbaj mimico – gestual, în situații sociale diverse (poliție, tribunal, spital, familie, loc de muncă, etc.) prin intermediul interpretului în limbaj mimico-gestual autorizat.

  7)   Sprijină membrii asociației la ocuparea locurilor de muncă și respectarea dispozițiilor legale de către angajatori în privința creării condițiilor de muncă specifice;

  8)   Editarea și tipărirea de publicații și lucrări de specialitate în limbaj mimico – gestual;

  9)   Organizează cursuri, seminarii și diverse activități de formare în diferite domenii pentru interesul membrilor și al societății civile;

  10)    Promovează proiecte privind dezvoltarea politicilor sociale, medicale, educație, integrare, cercetare, protezare etc, din inițiativă proprie sau în parteneriat cu Ministerele, Autoritățile Naționale, Organele Centrale și Locale, cu persoane fizice sau juridice, organizații nonguvernamentale, etc.

  11)    Sprijină desfășurarea cursurilor de reconversie profesională a membrilor săi în parteneriat cu organele abilitate, necesare ocupării unui loc de muncă;

  12)     Asigură sprijin în asigurarea asistenței juridice;

  13)    Promovează activități sociale, cultural – educative și  recreative, interne și internaționale, specifice persoanei surde;

  14)    Combaterea discriminării membrilor săi, sub toate aspectele;

  15)    Întreținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organismele internaționale și organizațiile similare.

  16)    Promovează și sprijină asigurarea serviciilor medicale de specialitate (ORL) pentru membri săi cu respectarea legislației în vigoare și a dispozițiilor din domeniu medical;

  17)    Organizează și desfășoară cursuri în limbaj mimico- gestual conform legislației în parteneriat cu toate instituțiile de profil;

  18)    Promovarea activităților cultural/educative specifice surzilor în vederea incluziunii sociale și accesul lor la viața societății civile;

  19)    Pledează pentru respectarea drepturilor membrilor săi cuprinse în legislația țării și în convențiile ratificate de România, pe care le promovează, dezvoltând programe privind protecția specială a persoanelor surde;

  ART. 10 PRINCIPIILE A.N.S.R.

  • Principiul unității naționale: conform acestui principiu, A.N.S.R. este singura organizație care reprezintă interesele membrilor la nivelul întregii țări, fiind recunoscută ca organizație națională reprezentativă atât de autoritățile publice române, cât și de organizațiile internaționale.
  • Principiul legalității: conform acestui principiu, întreaga activitate a Asociației se desfășoară atât la nivel central, cât și la nivelul filialelor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale Statutului Asociației și ale statutelor filialelor. Actul constitutiv și statutul Filialei nu pot conține prevederi contrare Statutului A.N.S.R.
  • Principiul autonomiei funcționale: conform acestui principiu, Asociația are dreptul și capacitatea efectivă de autogestiune și are autonomie administrativă și financiară. Filiala încheie acte juridice în numele și pe seama acesteia cu aplicarea și respectând competențele stabilite de lege, de Statutul Asociației.
  • Principiul eligibilității: prin acest principiu, Asociația are dreptul de a-și alege independent organele de conducere, conform Statutului A.N.S.R. și reglementărilor interne.
  • Principiul interesului comun și al solidarității: conform acestui principiu, membrii A.N.S.R. desfășoară activități, își asumă responsabilități și obligații în beneficiul organizației și a membrilor acesteia.

  CAPITOLUL III

  MEMBRII ASOCIAȚIEI

  ART.11 CLASIFICAREA MEMBRILOR

  1. MEMBRII ASOCIAȚIEI;
  2. MEMBRII COLABORATORI;
  3. MEMBRII SUSȚINĂTORI;
  4. MEMBRII FONDATORI și MEMBRII DE ONOARE.

  ART.12 MEMBRII ASOCIAȚIEI

  (1) Membrii asociației sunt persoane cu deficiență de auz (surzi, surdo-muți, hipoacuzici) care au o pierdere de auz la ambele urechi și de peste 50 de decibeli la urechea cea mai bună, au împlinit vârsta de 18 ani, fără deosebire de naționalitate, religie sau sex – și acceptă Statutul filialei și, implicit, al A.N.S.R.

  (2) Calitatea de membru al Asociației Naționale a Surzilor din România poate fi dobândită de orice cetățean român sau rezident străin, care a implinit vârsta de 18 ani și care atestă încadrarea în gradele de handicap de auz: grav, accentuat și mediu, prin acte medicale legale recunoscute în țara noastră.

  (3) Poate deveni membru al asociației orice persoană ce respectă condițiile din paragraful anterior și adera la Statutul asociației și acționează conform obiectivelor ei.

  (4) Nu pot fi membri persoanele cu tulburări grave de comportament sau persoanele condamnate și care nu au fost reabilitate.

  (5) Pentru înscrierea ca membru al Asociației Naționale a Surzilor din România, solicitantul se va adresa președintelui filialei în raza căreia își are domiciliul sau reședința.

  (6)   Primirea ca membru se face de către președintele filialei, în baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor medicale și a actelor de stare civilă care dovedesc că solicitantul are domiciliul în raza de activitate a filialei respective;

  (7) Pot fi membri și cetățenii români domiciliați în străinătate și care recunosc statutul A.N.S.R.

  (8) Președintele filialei are obligația de a supune aprobării Consiliului Director al acesteia toate solicitările, în prima ședință după data depunerii lor la filială. În cazul respingerii solicitării de aderare, atât de Președinte, cât și de Consiliul Director, acesta se va comunica în scris celui în drept, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării deciziei de respingere, care este irevocabilă.

  (9) Membrii care au avut funcţii de conducere și au demisionat sau au fost excluşi la cererea expresa a membrilor A.G. sau a CDF/CDN, respectiv în cazul abaterilor grave, nu mai au dreptul să candideze pentru nici o funcţie de conducere în filiale sau ANSR.

  ART.13 MEMBRII COLABORATORI

  Organizațiile cu profil similar, altele decat asociațiile, filialele sau sucursalele de surzi, ce susțin obiectivele asociației, pot fi admise ca membri colaboratori, pot fi invitați la ședințele filialei sau Asociației, fără drept de vot.

  ART.14 MEMBRII SUSȚINĂTORI

  Organizațiile, persoanele fizice sau juridice care doresc să susțină material activitățile filialei, pot fi acceptați ca membri susținători, pot participa la ședințele filialei, fără drept de vot.

  ART. 15 MEMBRII FONDATORI ȘI MEMBRII DE ONOARE

  În funcție de contribuția adusă, membri pot fi clasificați astfel:

  1. membri fondatori – surzi care au contribuit la constituirea asociației și filialelor;
  2. membri de onoare – cei care au merite deosebite la dezvoltarea și consacrarea filailei.

  CAPITOLUL IV

  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR A.N.S.R.

  ART.16 DREPTURILE MEMBRILOR

  Membrii Asociației Naționale a Surzilor din România au următoarele DREPTURI:

  a) să beneficieze în mod nediscriminatoriu de serviciile asociației;

  b) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale asociației sau filialei de la vârsta de 18 ani, cu excepția suferinzilor de boli psihice;

  c) să participe la ședintele organelor de conducere ale asociației sau filialei la care urmează să se ia hotărâri care îi vizează direct și personal;

  d) să se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizări  organelor de conducere ale asociației sau filialei;

  e) să publice în revista asociației lucrări originale, opinii, inițiative și propuneri;

  f) să fie sprijiniți pentru școlarizare, calificare sau recalificare profesională, încadrare în muncă, asistență prin asigurare de interpret în L.M.G.;

  g) să participe la activitățile organizate de asociație/filială;

  h) să fie sprijiniți la internarea în unități de protecție și asistență socială, procurarea de aparatură specifică, precum și pentru obținerea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;

  i) să fie informați, prin publicația și site-ul asociației precum și prin organele de conducere, despre hotărârile adoptate, precum și despre gestionarea resurselor financiare ale asociației.

  ART.17 OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

  Membrii Asociației Naționale a Surzilor din România au următoarele OBLIGAȚII principale:

  a) să cunoască și să respecte prevederile Statutului Asociației;

  b) să achite cotizația de membru al asociației;

  c) să participe la adunările asociației sau filialei la care sunt convocați;

  d) să participe la realizarea hotărârilor stabilite de conducerea asociației sau filialei;

  e) să nu desfășoare sau să participe la acțiuni contrare intereselor asociației/filialei, sau care ar împiedica realizarea scopurilor sau obiectivelor acesteia;

  f) să păstreze și să protejeze patrimoniul asociației/filialei;

  g) să nu desfășoare în paralel activități specifice și comune asociației/filialei;

  ART. 18  ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL A.N.S.R.

  Pierderea calității de membru al asociației poate interveni în următoarele situații:

  1. prin cerere scrisă, ca expresie a propriei sale voințe;
  2. prin deces;
  3. prin neplata cotizației în termen de 2 ani;
  4. prin excludere conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al A.N.S.R.

  ART.19 SANCȚIUNI

  (1) Membrilor A.N.S.R. se aplică următoarele sancțiuni:

  1. avertisment scris;
  2. avertisment sever și ultimatum;
  3. suspendarea temporară din calitatea de membru al A.N.S.R.;
  4. suspendarea sau excluderea din organul de conducere din care face parte;
  5. excluderea din A.N.S.R.

  CAPITOLUL V

  ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI

  ART. 20 ORGANELE ASOCIAȚIEI:

  Asociaţia este structurată astfel:

  1. Organe centrale:
  2. Adunarea generală a Asociaţiei Nationale a Surzilor din România;
  3. Consiliul director național al Asociaţiei Nationale a Surzilor din România;
  4. Comisia de cenzori a Asociaţiei Nationale a Surzilor din România.
  5. Organe ale structurilor teritoriale:
  6. Filiala:
  7. Adunarea generala a filialei;
  8. Consiliul director al filialei;
  9. Comisia de cenzori a filialei.
  10. Sucursala:
  11. Consiliul sucursalei.

  ART. 21  ADUNAREA GENERALA A A.N.S.R.

  Adunarea generală a Asociației Naționale a Surzilor din România este organul de conducere al asociației și este format din delegații mandatați de membrii asociației, prin alegeri la nivelul structurilor locale și teritoriale, conform principiilor statutului.

  ART. 22 COMPETENTELE ADUNĂRII GENERALE A A.N.S.R.

  Adunarea generală a asociației are următoarele competente:

  1. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
  2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
  3. Alegerea și revocarea membrilor Consiliului director național și al Comisiei de cenzori;
  4. Înființarea de filiale cu personalitate juridică și acreditate;
  5. Modificarea actului constitutiv și statutului, cu mențiunea ca schimbarea sediului social poate fi hotărâtă și de către Consiliul Director Național;
  6. Dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, conform legii;
  7. Adoptarea altor hotărâri privind activitatea generală a asociației;
  8. Aprobarea regulilor generale de organizare și funcționare a Comisiei de Cenzori.

  ART. 23 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ADUNĂRII GENERALE A A.N.S.R.

  (1) Adunarea generală se întrunește în ședințe ordinare anual și în ședinte extraordinare, ori de câte ori este convocată statutar;

  (2) Convocarea Adunării generale se face prin:

  1. Hotărârea Consiliului Director Național;
  2. Voința exprimată în scris, prin hotărârea a cel puțin 50 + 1 din numărul filialelor;

  (3) Convocarea se comunica de C.D.N. prin scrisori recomandate sau prin poșta electronică, trimise filialelor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită, la care se atașează ordinea de zi a ședinței;

  (4) Norma de reprezentare a membrilor în Adunarea Generală va fi stabilită de Consiliul Director Național. Preşedinţii filialelor sunt în mod obligatoriu delegați la  Adunarea Generală;

  (5) Adunarea Generală este legal constituita dacă sunt prezenți două treimi din numărul delegaților, legal convocați;

  (6) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi exprimate și devin obligatorii pentru toți membrii asociației;

  (7) Modalitățile tehnice de exprimare a votului sunt elaborate de Consiliul director și supuse aprobării Adunării generale.

  Art. 24 CONSILIUL DIRECTOR NAȚIONAL

  Organizarea și funcționarea consiliului director național (CDN)

  (1) Consiliul Director Național asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

  (2) Din componența Consiliului Director Național fac parte în mod obligatoriu:

  1. Președintele A.N.S.R.;
  2. Vicepreședintele A.N.S.R.;
  3. Câte un reprezentant propus de fiecare filiala dintre delegații prezenți și validați de Adunarea Generala a A.N.S.R.

  (3) În Consiliul Director Național pot fi cooptați un număr de specialiști care vor elabora documentele ce urmează a fi supuse aprobării.

  (4) Consiliul Director Național se întrunește în ședințe semestriale sau în ședinte extraordinare atunci când interesele asociației o cer.

  (5) Şedinţele Consiliului Director National sunt statutare dacă la acestea sunt prezenţi 50+1 dintre membri, iar hotărârile sunt adoptate, numai cu votul majorităţii celor prezenţi.

  (6) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Director Național  îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

  ART. 25 ATRIBUȚIILE CONSILIUL DIRECTOR NAȚIONAL

           Consiliul Director Național are următoarele atribuții:

  1. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, pe perioada următoare;
  2. Pune în executare hotărârile Adunării Generale în intervalele dintre reuniunile acesteia;
  3. Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației, în aplicarea și cu limitele competențelor stabilite de lege, de actul constitutiv și de statut, precum și de hotărârile Adunării Generale;
  4. Elaborează și aprobă organigrama și politica de personal a asociației, precum și fișele posturilor prevăzute în organigramă în conformitate cu legislația în vigoare;
  5. Elaborează și aprobă, în detaliu, modalitatea de exprimare a votului, nivelul cheltuielilor și sursele de finanțare pentru fiecare Adunare Generală și pentru activitățile specifice;
  6. Elaborează și aprobă regulamentul intern de funcționare;
  7. Hotărăște sancționarea membrilor Consiliului Director Național și ai Consiliilor Directoare ale filialelor;
  8. Elaborează regulamentele activităților specifice asociației;
  9. Rezolvă cererile, sesizările, contestațiile și reclamațiile primite de la membrii asociației;
  10. Aprobă și asigură editarea și distribuirea tipăriturilor asociației;
  11. Convoacă Adunarea Generală a Asociației;
  12. Stabilește nivelul taxei de înscriere și al cotizației anuale pentru membri.
  13. Aprobă reprezentarea pe plan extern a asociației;
  14. Inițiază și asigură perfecționarea personalului asociației;
  15. Înființează Biroul Executiv, format din membrii cu deficiență de auz, și care are ca atribuție punerea în executare a hotărârilor C.D.N., pe domenii de activitate.
  16. Elaborează politicile naționale de protecție socială și promovarea drepturilor persoanelor surde.
  17. Consiliul Director înființează birouri, departamente, comisii necesare pentru buna funcționare a Asociației în conformitate cu scopurile stabilite prin Statut.
  18. Înființează comisia de evaluare a competențelor în L.M.G.
  19. Înființează Comisia de Etică și Disciplină ce are următoarele atribuții:
  20. Analizează și mediază conflictele din filiale ce au ca obiect contestații la Deciziile C.D.F. de sancționare disciplinară a membrilor;
  21. Analizează și mediază conflictele din cadrul A.N.S.R.;
  22. Formulează propuneri de soluționare a conflictelor;
  23. Componența comisiei și procedura de funcționare sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a A.N.S.R.

  ART. 26 PREȘEDINTELE A.N.S.R.

  (1) Președintele Asociației Naționale a Surzilor din România este reprezentantul legal al acesteia.

  (2) Președintele asociației este ales de Adunarea Generală a asociației dintre delegații prezenți, prin vot secret, cu votul a 50% +1 din numărul delegaților prezenți.

  (3) Mandatul Președintelui A.N.S.R. este de 5 ani.

  ART. 27 ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI A.N.S.R.

  (1) Președintele Asociației Naționale a Surzilor din România are următoarele atribuții:

  1. Asigură îndeplinirea scopurilor organizației și a tuturor hotărârilor adoptate;
  2. Reprezintă asociația în relația cu autoritățile publice, cu instituțiile publice sau private, cu organizații și fundații și cu alte persoane juridice și fizice, române și străine;
  3. Coordonează și controlează întreaga activitate a asociației;
  4. Conduce lucrările Consiliului Director Național și ale Adunării Generale;
  5. Poate încheia acte în numele și pe seama asociației, în limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director Național;

  (2) În exercitarea mandatului său, președintele emite decizii, dispoziții și instrucțiuni, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile Statutului.

  (3) Președintele poate delega unele competențe, pe perioade limitate și din motive întemeiate, vicepreședintelui sau oricărui dintre membrii Consiliului Director Național al Asociației.

  ART. 28 COMISIA DE CENZORI A A.N.S.R.

  (1) Comisia de Cenzori este organul prin care se asigură controlul financiar intern al Asociației.

  (2) Comisia de cenzori se alege de către Adunarea Generală, dintre delegații prezenți, pentru un mandat de cinci ani.

  (3) Comisia de cenzori este constituită din trei membri, având în compunerea ei: un președinte al comisiei, un contabil autorizat sau un expert contabil și un membru.

  • Membrii Consiliului Director și salariații asociației nu pot face parte din Comisia de cenzori.

  ART. 29 ATRIBUȚIILE COMISIEI DE CENZORI

  (1) Comisia de cenzori îndeplinește următoarele atribuții principale:

  1. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
  2. întocmește rapoarte anuale privind execuția bugetară și le prezintă Adunării Generale;
  3. participă la sedințele Adunării Generale și a Consiliului Director Național, fără drept de vot.

  (2) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament propriu de funcţionare;

  (3) Îndeplinește orice altă atribuție stabilită de Adunarea Generală și prevăzută în Statut.

  ART. 30 STRUCTURILE TERITORIALE

   (1) Structurile teritoriale ale Asociației Naționala a Surzilor din România sunt:

  1. Filiala;
  2. Sucursala.

  (2) Filialele A.N.S.R. sunt:

  1. A.N.S.R. – Filiala Alba;
  2. A.N.S.R. – Filiala Arad;
  3. A.N.S.R. – Filiala Bacău;
  4. A.N.S.R. –  Filiala Bistrița;
  5. A.N.S.R. –  Filiala Bihor;
  6. A.N.S.R. –  Filiala Botoșani;
  7. A.N.S.R. –  Filiala Brăila;
  8. A.N.S.R. –  Filiala Brașov;
  9. A.N.S.R. –  Filiala București;
  10. A.N.S.R. –  Filiala Buzău;
  11. A.N.S.R. –  Filiala Cluj;
  12. A.N.S.R. –  Filiala Constanța;
  13. A.N.S.R. –  Filiala Craiova;
  14. A.N.S.R. –  Filiala Focșani;
  15. A.N.S.R. –  Filiala Galați;
  16. A.N.S.R. –  Filiala Harghita;
  17. A.N.S.R. –  Filiala Hunedoara;
  18. A.N.S.R. –  Filiala Ialomița;
  19. A.N.S.R. –  Filiala Iași;
  20. A.N.S.R. –  Filiala Maramureș;
  21. A.N.S.R. –  Filiala Neamț;
  22. A.N.S.R. –  Filiala Argeș;
  23. A.N.S.R. –  Filiala Prahova;
  24. A.N.S.R. –  Filiala Reșița;
  25. A.N.S.R. –  Filiala Satu Mare;
  26. A.N.S.R. –  Filiala Sibiu;
  27. A.N.S.R. –  Filiala Slatina;
  28. A.N.S.R. –  Filiala Suceava;
  29. A.N.S.R. –  Filiala Târgoviște;
  30. A.N.S.R. –  Filiala Mureș;
  31. A.N.S.R. –  Filiala Tg. Jiu;
  32. A.N.S.R. –  Filiala Tineret;
  33. A.N.S.R. –  Filiala Timișoara;
  34. A.N.S.R. –  Filiala Tr. Severin;
  35. A.N.S.R. –  Filiala Tulcea;
  36. A.N.S.R. –  Filiala Vâlcea;
  37. A.N.S.R. –  Filiala Zalău;

  (3) Sucursalele A.N.S.R. sunt:

  1. Sucursala Aiud – în subordinea filialei Alba;
  2. Sucursala Onești – în subordinea filialei Bacău;
  3. Sucursala Comănești –în subordinea Filialei Bacău;
  4. Sucursala Turda – în subordinea filialei Cluj;
  5. Sucursala Dej – în subordinea filialei Cluj;
  6. Sucursala Odorheiul Secuiesc – în subordinea filialei Harghita;
  7. Sucursala Sighetul Marmației – în subordinea filialei Maramureș;
  8. Sucursala Sighișoara – în subordinea filialei Mureș;
  9. Sucursala Roman – în subordinea filialei Neamț;
  10. Sucursala Tg. Neamț – în subordinea filialei Neamț;
  11. Sucursala Bicaz – în subordinea filialei Neamț;
  12. Sucursala Fălticeni – în subordinea filialei Suceava;
  13. Sucursala Rădăuți – în subordinea filialei Suceava;

  ART. 31 FILIALELE ASOCIAȚIEI

  (1) Filialele asociaţiei sunt structuri teritoriale cu personalitate juridică, constituite în baza Ordonanței 26/2000, organizate pe unul sau mai multe județe, cu  patrimoniu și organe de conducere, care funcționează numai în baza Statutului asociației, a regulamentelor acesteia și a statutelor proprii;

  (2) Filialele fac parte din structura organizatorică a asociației, ce recunosc Statutul juridic al asociației și autoritatea acesteia, pe toata perioada de funcționare.

  (3) Denumirea filialei va fi compusă din următoarea sintagma: Asociația Naționala a Surzilor din România – Filiala (…) urmată de denumirea orașului/județului.

  ART. 32 OBIECTIVELE FILIALEI:

  Filialele asociației au următoarele obiective:

  1. Participarea activă la realizarea scopurilor asociației;
  2. Cuprinderea ca membri pe surzii din raza lor de activitate și organizarea lor pentru:
  3. obținerea, promovarea și asigurarea aplicării drepturilor specifice;
  4. asigurarea protecției sociale a membrilor filialei;
  5. integrarea în viața economico-socială și profesională, cultural-artistică;
  6. reprezentarea membrilor și a intereselor lor în fața autorităților publice locale, în justiţie și în fața altor instituții de drept public sau privat;

  ART. 33 SARCINILE FILIALEI:

  În vederea realizării obiectului de activitate, filiala îndeplinește următoarele sarcini:

  1. Identificarea/depistarea persoanelor cu deficiență de auz din raza teritorială de activitate și îndrumarea lor, în condițiile legii, pentru înscrierea ca membri ai asociației;
  2. Întocmirea evidenței nominale și statistice a membrilor din raza sa de activitate;
  3. Organizarea de cluburi, biblioteci, a unor activități cultural-artistice și a altor activități specifice, în folosul surzilor;
  4. Organizarea de activități recreative și de petrecere a timpului liber;
  5. Încasarea taxelor de înscriere și a cotizației membrilor;
  6. Îndrumarea și sprijinirea surzilor pentru școlarizare, calificare sau recalificare profesională, urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operațiuni accesibile acestora;
  7. Sprijinirea membrilor la încadrarea în muncă, urmărind crearea de către angajatori a condițiilor necesare, conform reglementarilor naționale și internaționale, precum și sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă;
  8. Sprijinirea membrilor pentru internarea în unități de asistență socială;
  9. Sprijinirea în acordarea de ajutoare materiale și financiare membrilor aflați în situații dificile;
  10. Preocuparea permanentă pentru obținerea, de către membrii filialei a drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
  11. Colaborarea cu autoritățile publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislației specifice interne și internaţionale;
  12. Întreținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociației Naționale a Surzilor din România, precum și cu alte organizații ale societății civile, cu respectarea regulamentelor interne ale asociației;

  ART. 34 ORGANELE FILIALEI:

  Organele filialelor sunt:

  1. Adunarea Generală a filialei;
  2. Consiliul Director al filialei;
  3. Comisia de Cenzori a filialei.

  ART. 35 ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI

  (1) Organul de conducere al filialei este Adunarea Generală, constituită din membrii filialei.

  (2) Adunarea generală se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe an la convocarea Consiliului director al filialei şi este statutar constituită dacă sunt prezenţi 30% din numărul membrilor.

  (3) Hotărârile Adunării generale a filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.

  (4) Adunarea generală poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliul director al filialei, la cererea a 50 +1 % din numărul  membrilor.

  (5) Convocarea Adunării generale în şedinţă extraordinară se aduce la cunoştinţa membrilor filialei în scris, prin afișare la sediul filialei prin scrisoare recomandată sau poștă electronică, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se scopul pentru care a fost convocată.

  ART. 36 ATRIBUȚIILE ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI

  Adunarea Generală a filialei are următoarele atribuții:

  1. Analizează și hotărăște asupra rapoartelor generale de activitate ale filialei, a planurilor generale de activitate prezentate de Consiliul director al filialei și a raportului Comisiei de cenzori a filialei;
  2. Aprobă și modifică Statutul filialei cu condiția respectării Statutului asociației;
  3. Alege membrii Consiliului director al filialei, președintele făcând parte obligatoriu din Consiliul director;  
  4. Alege și revocă membrii Consiliului Director al filialei în cazul unor abateri disciplinare;
  5. Alege delegaţii la Adunarea generală a asociaţiei, în conformitate cu prevederile statutului acesteia, a regulilor generale de organizare şi desfășurare a Adunării generale şi a hotărârilor Consiliului director național;
  6. Alege și revocă membrii Comisiei de cenzori în cazul unor abateri disciplinare;
  7. Aprobă regulile generale de organizare și funcționare a Comisiei de cenzori la nivelul filialei;
  8. Adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a filialei.

  ART. 37 CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI:

  (1) Între ședințele Adunării generale, activitatea filialei este administrată de Consiliul director, compus dintr-un număr impar de membri propuși de președinte și validați de Adunarea generală a filialei.

  (2) Consiliul director al filialei se întrunește în ședințe cel puțin o dată la două luni sau ori de câte ori este nevoie.

  ART. 38 ATRIBUȚIILE CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI:

  Consiliul director al filialei are următoarele atribuții:

  1. Duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale, urmărind realizarea programelor generale de activitate.
  2. Întocmește și aprobă planurile de activitate ale filialei pe perioade de cel mult un an calendaristic, ținând cont de programele și activitatea Asociației Naționale a Surzilor din România;
  3. Întocmește și aprobă planurile anuale de venituri și cheltuieli ale filialei în conformitate cu instrucțiunile C.D.N. al asociației;
  4. Modifică structura de personal a filialei, în funcţie de resursele financiare si a hotărârilor Consiliului director al asociației și a legislației în vigoare;
  5. Analizează rapoartele Comisiei de cenzori a filialei și adoptă măsurile legale propuse de aceasta în cazul apariției unor abateri de la dispozițiile legale;
  6. Stabilește numărul sucursalelor/grupelor din raza de activitate a filialei;
  7. Validează sau revocă organizatorii de sucursală, propunând membrilor alegerea unor noi conducători.
  8. Aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile Statutului filialei sau cu cele ale Statutului asociației;
  9. Asigură administrarea întregii activități a filialei, ducând la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a filialei și ale asociației;
  10. Asigură asistență metodologică și coordonarea organizatorilor de sucursală;
  11. Convoacă Adunările generale ale filialei/sucursalei ori de câte ori este necesar;
  12. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul director național, conform prevederilor statutare.

  ART. 39 PREȘEDINTELE FILIALEI:

  (1) Președintele filialei are următoarele atribuţii:

  1. reprezintă filiala în relația cu autoritățile publice locale, cu instituții publice sau private, cu organizații și fundații, cu alte persoane juridice și fizice române;
  2. coordonează și controlează întreaga activitate a filialei;
  3. conduce lucrările Adunării generale și ale Consiliului director al filialei;
  4. convoacă, potrivit prevederilor Statutului filialei, Consiliul director al filialei în reuniuni ordinare sau, după caz, extraordinare;
  5. poate încheia acte în numele și pe seama filialei, în condițiile legii, și în limitele aprobate prin hotărârile adunării generale și a Consiliului Director al filialei;
  6. îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul filialei,
  7. sprijină la încasarea cotizațiilor.

  (2) În exercitarea mandatului sau, președintele emite decizii, dispoziții și  instrucțiuni în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile Statutului A.N.S.R. și al filialei.

  (3) Președintele poate delega unele competențe, pe perioade limitate și din motive întemeiate, vicepreședintelui sau oricărui dintre membrii consiliului director al filialei.

  ART. 40 COMISIA DE CENZORI A FILIALEI:

  (1) Comisia de cenzori a filialei este organismul de control care verifică respectarea dispozițiilor legale în administrarea mijloacelor materiale și bănești.

  (2) Din Comisia de cenzori trebuie să facă parte și un contabil autorizat sau un expert contabil.

  (3) Membrii Consiliului director al filialei și salariații A.N.S.R. nu pot face parte din comisia de cenzori.

  ART. 41 DISPOZIȚIILE COMISIEI DE CENZORI

  Comisia de cenzori este aleasă de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de cinci ani. Numărul membrilor și modalitatea de alegere a acestora se stabilește de Adunarea generală conform dispoziţiilor statutare și ale legii.

  ART. 42 ATRIBUȚIILE COMISIEI DE CENZORI

  (1) Comisia de cenzori a filialei are următoarele atribuții:

  1. verifică executarea, potrivit dispozițiilor legale, a bugetului de venituri și cheltuieli al filialei;
  2. verifică respectarea dispozițiilor legale cu privire la operațiunile economico-financiare, contabile și de gestiune a filialei;
  3. prezintă rapoarte Adunării generale a filialei și informări Consiliului director al filialei.
  4. participă la ședințele Adunării generale ale filialei fără drept de vot.

  (2) Comisia de cenzori a filialei își poate elabora un regulament propriu de funcționare.

  ART. 43 SUCURSALA

  (1) Sucursala este o structură teritorială a Asociației Naționale a Surzilor din România, fără personalitate juridică, până la nivel de județ, activând în subordinea filialelor teritoriale care cuprind mai multe județe.

  (2) În situații impuse de activitatea deosebită a unei filiale județene, sucursala poate fi înfiinţată și în cadrul unui județ, în subordinea filialei județene respective.

  (3) Sucursala se înființează prin hotărârea Consiliului director național.

  ART. 44 SARCINILE SUCURSALEI:

  Sucursala îndeplinește următoarele sarcini:

  1. identifică/depistează persoanele cu deficiență de auz din raza sa de activitate, îndrumându-le și sprijinindu-le pentru înscrierea ca membri ai asociației/filialei;
  2. sprijină filiala pentru îndeplinirea sarcinilor sale și realizarea obiectului de activitate;
  3. facilitează comunicarea între conducerea filialei și autoritățile publice locale, precum și cu membri din raza de competență;
  4. încasează cotizația membrilor;
  5. organizează și desfășoară acțiuni cultural-educative, recreative și de petrecere a timpului liber;
  6. îndeplinește orice alte sarcini dispuse de Consiliul director al filialei.

  ART. 45 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SUCURSALEI

  (1) Sucursala funcționează sub directa coordonare a Consiliului director al filialei și este condusă de un comitet compus din:

  1. un organizator al sucursalei;
  2. doi membri.

  (2) Comitetul sucursalei are următoarele atribuții:

  1. asigură îndeplinirea sarcinilor sucursalei;
  2. execută hotărârile consiliului director al filialei și dispozițiile președintelui acesteia;
  3. prezintă rapoarte de activitate în fața Consiliului director al filialei;
  4. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter excepțional, în limitele legii și regulamentului de organizare a sucursalei sau statutului filialei.

  CAPITOLUL VI
  RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAȚIEI

  ART. 46 RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAȚIEI

  Veniturile asociației pot proveni din următoarele surse:

  1. soldurile rezultate din execuția bugetară a anului precedent;
  2. cotizaţiile membrilor;
  3. taxele de înscriere;
  4. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale;
  5. dividendele unităților economice înființate de asociație;
  6. venituri realizate din activități specifice în stransă legătura cu obiectul de activitate și sarcinile asociației;
  7. donații, sponsorizări sau legate;
  8. resurse obtinuțe de la bugetul de stat sau bugetele locale;
  9. alte venituri prevăzute de lege.

  CAPITOLUL VII
  DISPOZIȚII COMUNE

  ART. 47 PERSONALUL A.N.S.R.

  (1) Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în statut, A.N.S.R. are personal salariat angajat conform legislației în vigoare și Statutului A.N.S.R.;

  (2) Retribuirea personalului angajat se acordă conform normativelor legale, în limita fondurilor bugetare alocate, eventual cu completare din veniturile proprii, cu aprobarea Adunării Generale;

  (3) Personalul angajat are obligația îndeplinirii sarcinilor cuprinse în fișa postului și a dispozițiilor trasate de angajator;

  (4) Personalul angajat are obligația ca în termen de 6 luni de la data angajării să-și însușească limbajul mimico – gestual, pentru a-l folosi în activitatea curentă în vederea comunicării cu membri surzi.

  ART. 48 NORMELE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA A.N.S.R.

  (1) Asociația își desfașoară activitatea pe baza principiilor de funcționare enunțate în prezentul statut.

  (2) Normele de aplicare a prezentului statut sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al asociației (ROF).

  ART. 49 CRITERIILE DE ALEGERE A PREȘEDINTELUI

  (1) În funcția de președinte al asociației, precum și în funcția de președinte al filialei pot fi aleși membri care au o vechime continuă minimă de zece ani în asociație, au vârsta minimă de 30 de ani și fac dovada, prin calitățile intelectuale și o activitate anterioară semnificativă în favoarea asociației, că pot reprezenta interesele surzilor în relațiile cu autoritățile române și străine.

  (2) Fac excepție de la prevederile alin. 1 candidații pentru funcția de Președinte la A.N.S.R.- Filiala Tineret care trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și nu au prevăzută limită minimă pentru vechimea în asociație.

  (3) Președintele asociației, în baza hotărârii de alegere a Adunării Generale Naționale, este angajat, salariul acestuia fiind plătit din subvenție de la bugetul de stat;

  (4) Președintele filialei, ales în baza Adunării Generale a Filialei poate fi:

  a)    angajat, salariul acestuia fiind plătit din subvenție de la bugetul de stat;

  b)    cu indemnizație platită din venituri proprii cu aprobarea Consiliului director al filialei.

  (5) În caz de indisponibilitate a președintelui asociației de a-și exercita mandatul pe o durată mai mare de șase luni sau a postului vacant, toate atribuțiile sale sunt preluate interimar de vicepreședinte.

  ART. 50 OPERAȚIUNILE CONTABILE

  Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, administrarea fondurilor și a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor și a operațiunilor de gestiune și financiar-contabile se fac potrivit legislației în vigoare și a Statutului.

  ART. 51 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

  • În cazul dizolvării, patrimoniul Asociației Naționale a Surzilor din România va fi repartizat după efectuarea bilanțului de lichidare de catre organele abilitate, conform legii.
  • Dizolvarea și lichidarea asociației se va face cu respectarea prevederilor legale stipulate în OUG 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

  CAPITOLUL VIII
  Dispoziții finale

  ART. 52 DISPOZIȚII FINALE

  (1) Prezentul Statut intră în vigoare la data de 14.04.2019, data adoptării lui de către Adunarea generală a Asociației Naționale a Surzilor din România.

  (2) La aceeași dată se abrogă Statutul adoptat de Adunarea Generală a Asociației Naționala a Surzilor din România din 2018, precum și orice dispoziții contrare.

  (3) Lista membrilor Consiliului Director Național este prezentată în anexa prezentului Statut și face parte integrantă din acesta.

  (4) Adunarea Generală a A.N.S.R. îl împuternicește pe Președinte să semneze prezentul Statut.

  (5) Pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare în „REGISTRUL ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR” a prezentului Statut, se desemnează Președintele ASOCIAȚIEI NAȚIONALE a SURZILOR din ROMÂNIA.

  Președinte A.N.S.R.,

  MIHAIL GRECU